זוהי סוג של קופת גמל בה העמית הוא למעשה המעביד והוא מפקיד בה כספים על מנת להבטיח זכויות של עובדיו לפיצויי פיטורין. מטרת החסכון היא כדי לאפשר למעסיק לשלם בעת הפיטורים של העובד או בעת התפטרות של העובד המזכה בפיצויים את הסכום לו זכאי העובד. הסכומים המופקדים בקופה זו מוכרים לצרכי מס למעביד. לאחר הרפורמה בחסכון לטווח הארוך השינויים שבוצעו בקופה המרכזית לפיצויים היו – איסור על פתיחת חשבון חדש לפיצויים וזאת משנת 2008. בנוסף עד סוף שנת 2010 התקבלו הפקדות פיצויים לקופה מרכזית אך ורק אם המעביד היה עמית בקופה זו מ – 12/2007 וזאת רק עבור העובדים אשר עבורם בוצעה ההפקדה בחודש זה.