מסלולי ביטוח בקרן פנסיה חדשה

בחירת מסלול בקרן פנסיה עשוי להיות קריטי לעמיתים חדשים וגם קיימים. בחירה לא ראויה עלולה לפגוע בצבירת הכספים של העמית בהגיעו לזמן בו ירצה לפרוש ולנצל את הכספים שצבר לקצבה מספקת שתשמר לו את רמת החיים גם לאחר הפרישה.

יש לבחון היטב את משקלם של הביטוחים בכל שלב במחזור החיים של העמית ולווסת את הכספים על פי הסטטוסים המשתנים בכל תקופה ותקופה. וויסות מושכל של הכספים ייעשה בהתאם לביטוחים הנכללים בקרן הפנסיה שהם: זקנה, נכות ושארים.

קרן פנסיה מונפקות על ידי חברות ביטוח או בתי השקעות. הם גם קובעים את התקנון לפיו יתנהלו הכספים, יפורטו זכויות העמיתים, יצביעו על מקרי תשלום ביטוח, קצבה ועוד. גם המסלולים של הפנסיה מפורטים בתקנון כך שיש הבדל בין מה שתציעה חברה א' לעומת חברה ב'.

בכלליות ניתן להגדיר את המסלולים השונים באופן הבא:

מסלול פנסיה מקיפה– במסלול זה העמית יהיה זכאי לפנסיה בגיל שבחר וכן יכוסה למקרי נכות או של פטירה מוקדמת-כקצבה לשארים. האלמנן/ה יקבל קצבה בשיעור 60% מהסכום אותו הנפטר היה אמור לקבל והילדים יקבלו 40% שיתחלקו שווה בשווה בין כל הילדים הקטנים מגיל 21.
מסלול עתיר ביטוח– נקרא גם מסלול משפחה והוא דואג למקרה של פטירה או נכות. בפנסיה זו ביטוח עבור נכות או שארים מוגדל על חשבון מרכיב הזקנה. משפחה צעירה בתחילת דרכה תעדיף לבחור במסלול זה כאשר התלות במפרנס העיקרי הוא משמעותי ביותר.
מסלול עתיר חסכון– מסלול זה יתאים לעמית אשר בראש ובראשונה דואג לקצבת הזקנה שלו מאחר והוא מקטין באופן משמעותי את הביטוחים לשארים ולנכות. לדוגמה, במקרה של מוות האלמן/ה יקבל  20%  והיתומים יאלצו להתחלק ב- 15% בלבד.
מסלול עתיר שארים– במסלול זה הושם דגש על האלמן/ה שיקבל פנסיה בשיעור של 85%. כמובן שהביטוח עבור נכות ושארים מוקטן כאן למינימום. ילדי הנפטר יקבלו יחד 15% מתוך פנסיית השארים המלאה. מסלול זה יתאים לעמית שיש לו ביטוח עבור נכות ו/או שידוע לו כי לשארים (אלמן/ה) אין קצבת זקנה הולמת.
מסלול עתיר נכות– ככן העמית בוחר שאם במקרה של נכות ואי יכולת לעבוד יקבל פנסיה בגובה של 75%. פנסיית השארים עלולה להיחתך בחצי ואף פנסיית הזקנה במסלול זה קטנה. האלמן/ה יקבל 60% והילדים 40% שיתחלקו בין כולם.

לסיכום, בכל תקופה יש לבדוק האם הכיסוי הביטוחי שבחרנו מהווה את המענה הרלוונטי ביותר. חשוב לזכור כי גיל הפרישה הוא לכל המוקדם 60 או על פי חוק, גיל 67 לגברים ובעתיד גיל 64 לנשים.

פנסיה מקיפה כוללת בתוכה מכשיר השקעה סולידי בצורת אג"ח מדינה ומהווה 30% מכספי העמיתים ונתנת תשואה מבטחת בגוה 3.86% לשנה. שאר הכסף, 70% יושקעו במניות.לעומת זאת בפנסיה כללית 100% מכספי העמיתים יושקעו בניירות ערך לפי ראות מנהל הקרן ולפי בחירת הסיכון של כל עמית ועמית.